ingyenes webstatisztika


A Velencei tónál repülünk!

Lepd meg szeretteidet egy jövőbeni élménnyel! A jegyeket e-mailben vagy postán tudjuk küldeni, de személyesen is átvehetők Zuglóban.

Részletek:

1. A hőlégballonos sétarepülőjegy ÁRAK ITT!
2. A jegy 1 teljes évig felhasználható (a kiállítási dátumtól számítva)

Telefon: +36306854917

>> JEGYRENDELÉS <<Általános Szerződési Feltételek

hőlégballonos sétarepüléshez

ASZF (pdf)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tárgya a UNIQUE Ballonsport Club (székhelye: 2472 Kajászó, Budai u 23, postázási cím: 2141 Csömör, Páva út 13., adószáma: 19624662-2-07, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, nyilvántartási szám: 01-02-0002900, email cím: info@holegballon.com, továbbiakban: „Ballonsport Club”) által nyújtott hőlégballonos sétarepülés igénybevételének a feltételeit.

Az ÁSZF tekintetében utasnak (továbbiakban: „Utas”) minősül minden olyan személy, aki a Ballonsport Clubbal jelen ÁSZF alapján szerződést köt a Ballonsport Club által nyújtott hőlégballonos sétarepülés igénybevételére, ideértve azt a személyt is, akikre az Utas a sétarepülésre szóló repülőjegyét átruházta.

1. A szerződés létrejötte

1.1. Az Utas a Ballonsport Club által működtetett http://www.holegballon.com címen található weboldalon elhelyezett megrendelőlap kitöltésével vagy telefonos úton kezdeményezheti a hőlégballonos sétarepülésre vonatkozó szerződés megkötését.

1.2. Az 1.1. pont szerinti megrendelőlap elküldése vagy a megrendelőlap tartalmával azonos tartalommal közölt telefonos megrendelés szerződéskötési ajánlatnak minősül az Utas részéről.

1.3.  A jelen szerződés alapján nyújtott hőlégballonos sétarepülésre vonatkozó szerződés az Utas általi megrendelést követően a szerződés létrejöttének Ballonsport Club általi elektronikus visszaigazolásával jön létre. Az elektronikus visszaigazolás tartalmazza az Utas, illetve Utasok nevét, létszámát, címét, e-mail címét, telefonszámát, a 4. pont szerint fizetendő díj mértékét, a megrendelt sétarepülés tervezett időpontját, amennyiben az Utas a megrendeléskor ezt megjelölte.

Amennyiben az Utas a szerződést harmadik személy javára köti (lásd 3.9. pont), akkor az Utas köteles megadni a kedvezményezett harmadik személy nevét és lakcímét.

1.4. Az 1.3. pont alapján megküldött visszaigazolás egyben a hőlégballonos sétarepülésre vonatkozó szerződés egyedi részét képezi, amelyez jelen ÁSZF elválaszthatatlanul kapcsolódik.

1.5. A jelen pont szerint, elektronikus úton létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

2. A Ballonsport Club jogai és kötelezettségei

2.1 A Ballonsport Club a szerződés létrejöttét követő 48 órán belül köteles megküldeni az Utasnak a megadott e-mail címére elektronikus úton a szerződésben foglalt hőlégballonos sétarepülésre jogosító repülőjegyet. A Ballonsport Club az általa megjelölt címen a jegy személyes átvételét is biztosítja vagy az Utas kérésére postai úton küldi meg a jegyet.

2.2. A Ballonsport Club köteles az Utas által lefoglalt időpontban a hőlégballonos sétarepülést teljesíteni. Amennyiben a lefoglalt időpontban a repülés teljesítése előre látható okból – különösen az előre látható időjárási körülmények vagy más utasok előzetes lemondása miatt – akadályba ütközik, akkor a Ballonsport Club köteles erről az Utast legkésőbb a repülés időpontját megelőző napon értesíteni, és az Utasnak új időpontot felajánlani, illetve az új időpont egyeztetése céljából az Utassal együttműködni, és a sétarepülést az új időpontban teljesíteni

A hőlégballon pilótája jogosult a sétarepülés megkezdését saját döntése alapján bármikor megtagadni, amennyiben a Ballonsport Club ellenőrzésén kívül eső okból – különösen időjárási okból – vagy más repülésbiztonsági okból vagy valamely Utas személyében rejlő okból a repülés nem teljesíthető. Ugyanezen okokból jogosult a pilóta a megkezdett sétarepülés idő előtti megszakítására.

2.3. Amennyiben a sétarepülés a felek ellenőrzési körén kívül eső körülmények miatt vagy a Ballonsport Club hibája miatt az előre lefoglalt időpontban nem teljesült, a Ballonsport Club köteles az Utasnak új időpontot felajánlani, illetve az új időpont egyeztetése céljából az Utassal együttműködni, és a sétarepülést az új időpontban teljesíteni.

Amennyiben a sétarepülés az előre lefoglalt időpontban a Ballonsport Club ellenőrzési körén kívül eső olyan okból nem teljesül, amelyet a repülés időpontjának egyeztetésekor a Ballonsport Club előre nem láthatott, és nem volt elvárható, hogy e körülményt elkerülje vagy elhárítsa, és az Utas új időpont egyeztetésében nem működik együtt, és szerződésszegésre hivatkozva eláll a szerződéstől, abban az esetben a Ballonsport Club nem köteles az Utas által kifizetett díjat visszatéríteni. A fenti körülmények közé tartozik különösen az előre nem látható időjárási körülmény felmerülése vagy amennyiben az előre egyeztetett időpontban más utasok előre nem jelzett módon nem jelennek meg és emiatt a sétarepülés az alacsony létszám miatt nem teljesíthető.

Kivételt képez a fentiek alól, ha a sétarepülést valamely okból csak és kizárólag az egyeztetett időpontban lehetett volna teljesíteni. Ebben az esetben az Utas új időpont egyeztetése nélkül is jogosult a szerződéstől elállni és a díj visszatérítését kérni. 

2.4. Amennyiben az Utas az előre egyeztetett repülési időpontot legkésőbb az időpontot megelőző 48 órával lemondja, akkor a Ballonsport Club köteles az Utasnak új időpontot felajánlani, illetve az új időpont egyeztetése céljából az Utassal együttműködni, és a sétarepülést az új időpontban teljesíteni, feltéve, hogy a repülőjegy érvényessége még nem járt le.

2.5. A hőlégballonos sétarepülést a Ballonsport Club a Velencei-tó térségében jogosult és köteles teljesíteni. Az indulási helyszínt a Ballonsport Club jogosult egyoldalúan meghatározni az időjárási és más körülmények figyelembe vételével. A Ballonsport Club köteles legkésőbb a sétarepülés napját megelőző napon tájékoztatni az Utast az indulási helyszínről, valamint, ha az indulási helyszín az Utas számára nehezen megközelíthető, akkor olyan találkozási helyről, ahonnan a Ballonsport Club az Utast az indulási helyszínre szállítja. A Ballonsport Club által megjelölt találkozási helynek az Utas számára gépjárművel vagy tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető helyen kell lennie.

2.6. A Ballonsport Club jogosult az indulási időpontokat és az adott alkalommal a sétarepülésen résztvevők számát a hőlégballon kosarának befogadóképessége szerint meghatározni. A Ballonsport Club ennek során jogosult az Utasok megfelelő csoportosítására is, azonban ennek SORÁN köteles figyelembe venni az Utasok arra vonatkozó kívánságát, hogy kivel kívánnak együtt repülni.

2.7. A Ballonsport Club köteles az Utasnak a sétarepülés megkezdése előtt a biztonságos repüléshez szükséges tájékoztatást megadni, és a repülés ideje alatt köteles gondoskodni biztonsági előírások betartásáról és betartatásáról valamint az Utas életének és testi épségének megóvásáról.

2.8. A Ballonsport Club jogosult a sétarepülés útvonalát egyoldalúan meghatározni, figyelemmel arra is, hogy a hőlégballon irányíthatósága korlátozott. A hőlégballonos sétarepülő útnak legalább 40 percnyi levegőben tartózkodást kell tartalmaznia. A sétarepülés teljesítettnek minősül akkor is, ha az út legalább 30 percnyi levegőben tartózkodást tartalmaz és az út megszakítására a felek ellenőrzési körén kívül eső, az induláskor előre nem látható, és el nem hárítható körülmény miatt (különösen: időjárási és természeti körülmények) került sor vagy az út megszakítására az utasok személyében felmerülő okból (például: rosszullét) került sor.

2.9. A Ballonsport Club a hőlégballon leszállását követően köteles az Utast a leszállási helyről a 2.5. pont szerinti találkozási helyre (vagy az indulási helyre) visszaszállítani.

3. Az Utas jogai és kötelezettségei

3.1. A hőlégballonos sétarepülésre vonatkozó jegy a kiállításától számított 1 évig érvényes. A jegy az érvényességi ideje alatt jogosítja az Utast egy alkalomra szóló sétarepülés igénybevételére. Amennyiben az érvényességi idő alatt az Utas a jegyet nem használja fel, a sétarepülés díját nem jogosult visszaigényelni. A Ballonsport Club az Utas egyedi kérelme alapján jogosult az érvényességi idő meghosszabbítására. 

3.2. Az Utas a 4. pont szerinti díj fizetésére köteles.

3.3. Az Utas köteles felvenni a kapcsolatot a Ballonsport Clubbal a sétarepülés időpontjára vonatkozó helyfoglalás céljából, amennyiben a repülőjegyét fel kívánja használni. A helyfoglalást az Utas a Ballonsport Club által e célból megadott e-mail címen vagy telefonszámon tudja teljesíteni.

Amennyiben az előre egyeztetett időpontban való sétarepülés a felek ellenőrzési körén kívül eső körülmények miatt vagy a Ballonsport Club hibája miatt az lefoglalt időpontban nem kerül teljesítésre, vagy az Utas az egyeztetett időpontban való repülést a 2.4. pontban biztosított joga alapján lemondja, akkor az Utas jogosult arra, hogy új, egyeztetett időpontban igénybe vegye a sétarepülést.  Az Utas jogosult erre akkor is, ha a sétarepülés a 2.8. pont alapján nem minősül teljesítettnek és a repülés megszakítására a felek ellenőrzési körén kívül eső, az induláskor előre nem látható és el nem hárítható körülmény miatt került sor.

3.4. Az repülőjegy érvényét veszíti és felhasználhatósága megszűnik, amennyiben az Utas az előre egyeztetett időpontban való sétarepülést megelőző 48 órán belül lemondja vagy az egyeztetett időben előre nem jelzetten nem jelenik meg. Ebben az esetben az Utas a sétarepülés díjának visszatérítésére nem jogosult. Kivételt képez, ha az Utas a sétarepülést orvos által igazolt egészségügyi okból vagy olyan, az ellenőrzési körén kívül eső ok miatt mondja le, amelyet a repülés időpontjának egyeztetésekor előre nem láthatott, és nem volt elvárható, hogy e körülményt elkerülje. Utóbbi esetekben az Utas jogosult arra, hogy a repülőjegy érvényességi ideje alatt új, egyeztetett időpontban igénybe vegye a sétarepülést.

3.5. A hőlégballonos sétarepülésen nem vehet részt: 6 életévét be nem töltött gyermek; várandós személy; olyan személy, aki alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt áll; olyan személy, akinek az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy a hőlégballonos utazáson testi épségének vagy egészségének veszélyeztetése nélkül részt vegyen.

3.6. Az Utas köteles a repülés megkezdése előtt tájékoztatni a Ballonsport Clubot, ha a 3.5. pontban fennálló körülmények valamelyike fennáll. Az Utas a Ballonsport Club előzetes felhívására köteles orvosi igazolást bemutatni arról, hogy a hőlégballonos sétarepülésen való részvételhez megfelelő egészségi állapotban van.

3.7. Az Utas a sétarepülés során - beleértve a ballon kosarába való be- és kiszállást is – köteles a hőlégballon pilótájának, illetve a Ballonsport Club részéről helyszínen lévő más személyek utasításait betartani.

3.8. Az Utas jogosult az utazási jogosultságát a repülőjegy átruházásával harmadik személyre átruházni a Ballonsport Club külön hozzájárulása nélkül. Az átruházás kizárólag az utazási jogosultságra és az annak teljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó jogokra és kötelezettségekre vonatkozik. A jegy átruházásával – a Ballonsport Club kifejezett hozzájárulása nélkül - nem száll át a harmadik személyre különösen az Utas díjfizetésre vonatkozó kötelezettsége és az ÁSZF 5-6. pontjában foglalt elállási jog. Az utazási jogosultság átruházásáról az Utas vagy a harmadik személy köteles a Ballonsport Clubot tájékoztatni.

3.9. Amennyiben az Utas a jelen szerződést harmadik személy javára köti meg (pl. ajándékként), akkor a harmadik személynek joga van a Ballonsport Club által nyújtott, 2. pontban körülírt hőlégballonos sétarepülés teljesítését kérni. A szolgáltatást teljesítését a harmadik személy attól kezdve kérheti, hogy őt az Utas vagy a Ballonsport Club értesíti arról, hogy a javára jelen szerződést megkötötték.

            A harmadik személy értesítésével az Utas nem mentesül a jelen ÁSZF alapján őt terhelő kötelezettségek alól, ezért köteles a harmadik személyt is tájékoztatni azokról a lényeges kötelezettségekről, amelyek a repülés teljesítését érintik, így különösen a 3.1. és 3.4. pontban foglalt érvényességi előírásokról és a helyfoglalás 3.3. pontban foglalt szabályáról.

4. Díjazás

4.1. Az Utas köteles a jelen ÁSZF szerinti hőlégballonos sétarepülésért a Ballonsport Club részére díjat fizetni.

A díjazás összege egy útra, utasonként a weblapon feltültetett aktuális ár.

A díjazás összege egy útra, amennyiben legfeljebb két utas vesz részt a repülésen (privát repülés) a weblapon feltüntetett aktuális ár.

4.2. A Ballonsport Club jogosult a díjazásból saját döntése alapján kedvezményt biztosítani, ideértve különösen a gyermekeknek járó kedvezményt.

4.3. Az Utas a díjat a Ballonsport Club által kiállított számla alapján, a számlán feltüntetett teljesítési határidőben köteles a sétarepülést megelőzően megfizetni. Amennyiben a repülőjegy a számla kifizetése előtt átadásra kerül az Utasnak, akkor a jegy mindaddig nem érvényes és utazásra nem jogosít, ameddig az Utas a díjat meg nem fizette.

5. Elállási jog a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

5.1. Az Utast megilleti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített elállási jog.

5.2. Az Utas a hőlégballonos sétarepülésre vonatkozó szerződéstől jogosult indokolás nélkül elállni. Az elálláshoz való jogát a szerződés megkötéséről szóló visszaigazolástól számított 14 napon belül gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatot írásban postai úton vagy e-mail útján is megteheti az Utas.

5.3. Nem gyakorolható a jelen pontban foglalt az elállási jog abban az esetben, ha az 5.2. pontban foglalt határidő letelte előtt a repülőjegy már felhasználásra került, azaz jelen ÁSZF szerinti hőlégballonos sétarepülést az Utas már igénybe vette.

5.4. Amennyiben az Utas a jelen pontban foglalt elállási jogát gyakorolta, a Ballonsport Club köteles az Utas által kifizetett 4. pont szerinti díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról szóló nyilatkozhat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni az Utas részére.
 

6. Egyéb

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

Hatályos: 2020.12.06.

ASZF (pdf)


Szolgáltatásainkat segítik a cookie fájlok. Szolgáltatásaink igénybevételével egyetért használatukkal. Több információ